unseres Team


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensei Bong u. Shihan Akira Sato

(Gründer Shitoryu Satokai International)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensei Bong zusammen mit

Sensei Marie u. Sensei Karl